Menu

Algemene voorwaarden

Home»Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Op al onze offertes, aan ons verleende opdrachten en overeenkomsten met opdrachtgevers zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van enige bepaling van andere algemene voorwaarden wordt uitgesloten behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie daarvan door ons.

Artikel 2. Opdracht

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Ons verstrekte opdrachten zijn voor de opdrachtgever verbindend. Zij verbinden ons eerst vanaf het tijdstip dat onze schriftelijke kennisgeving van aanvaarding daarvan de opdrachtgever zal hebben bereikt. Wij zijn slechts tot datgene gehouden wat door ons schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten.
2. Alle in onze offertes opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die offerte geldende belastingheffingen, wisselkoersen, invoerrechten, lonen, telefoontarieven en andere kosten.
3. Indien na de datum van de opdracht één of meer van de in het vorig lid genoemde factoren en/of één of meer andere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De opdrachtgever verbindt zich die verhoging alsdan te aanvaarden.
4. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders aangegeven, is in de opgegeven prijs de emballage begrepen en wordt deze emballage door ons niet teruggenomen.

Artikel 4. Betalingen

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van onze facturen zonder enige korting of compensatie binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Opdrachtgever ziet af van het leggen van enig beslag ten onzen laste op enig door hem aan ons verschuldigd bedrag.

2. Bij niet-tijdige nakoming van enige betalingsverplichting zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd worden van tenminste 1% per maand over het op de vervaldatum nog verschuldigde bedrag.
3. In geval van niet-tijdige betaling of indien surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever is aangevraagd, ofwel indien tot liquidatie, ontbinding of verkoop van de onderneming van de opdrachtgever wordt overgegaan, wordt de vordering tot betaling in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de ons overigens toekomende rechten. Tevens hebben wij in bovengemelde gevallen het recht om pas tot verdere nakoming van onze verplichtingen over te gaan, nadat opdrachtgever een naar ons oordeel voldoende zekerheid heeft gegeven.
4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de inning en invordering van niet (tijdig) betaalde bedragen zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5. Risico/Klachten

1. Aflevering van enige door ons te leveren zaak geschiedt op het tijdstip waarop de betreffend zaak onze vestiging danwel magazijnen ter directe aflevering aan opdrachtgever verlaat.
2. Van alle klachten moet ons schriftelijk kennisgeving worden gedaan uiterlijk binnen acht dagen nadat door/namens ons aan de opdrachtgever geleverde goederen aan hem, danwel aan iemand namens hem zijn afgeleverd. Voor verbruiksgoederen (d.w.z. goederen waarvan de werking afhankelijk is van het daarin aanwezig zijn van c.q. het daarvan kunnen verwijderen van een elektro-magnetische, danwel enige andere hoedanigheid die voor het deugdelijk functioneren van die goederen vereist is), dienen klachten ons echter onverwijld uiterlijk binnen 24 uur na aflevering der goederen te bereiken. Door het aanbrengen van zodanige goederen op/aan goederen komt ieder klachtrecht terzake te vervallen.

3. Klachten van de opdrachtgever betreffende niet-deugdelijke nakoming overigens door ons van enige overeenkomst of enig gedeelte daarvan, moeten aan ons uiterlijk binnen acht dagen na het tijdstip waarop de niet-nakoming werd c.q. had kunnen worden vastgesteld, worden medegedeeld.

4. Door niet-inachtneming van bovengenoemde termijnen komen betreffende verhaalrechten te vervallen.
5. Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, hebben wij het recht naar onze keuze de betreffende opdracht alsnog op de overeengekomen wijze uit te voeren, danwel, indien het levering van goederen betreft, het gedeelte van het factuurbedrag dat daarop betrekking heeft te crediteren of terug te betalen, onder de voorwaarde van daaraan voorafgaande teruggave door de opdrachtgever van de goederen waarop de creditering c.q. terugbetaling betrekking heeft. Ieder recht op vergoeding van verdere schade, in het bijzonder van gevolgschade, alsmede ieder recht op het kunnen vorderen van enige boete wordt uitgesloten.

Artikel 6. Levertijd

1. De overeengekomen levertijd gaat in zodra wij de door opdrachtgever ondertekende opdracht hebben bevestigd en wij tevens in het bezit zijn van alle, door opdrachtgever bij de opdracht te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aanbetaling hebben ontvangen.

2. Indien wij door toedoen of nalaten van de opdrachtgever en/of door factoren, die tot de risicosfeer van opdrachtgever behoren, niet binnen de overeengekomen termijn aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het volle factuurbedrag in rekening te brengen.

3. Alle overeengekomen levertijden mogen door ons worden vervroegd of verlaat met een termijn van één maand.
4. Indien de overeengekomen termijn wordt overschreden door een vertraging ontstaan tengevolge van wijziging van de ten tijde van de opdracht geldende (werk)omstandigheden wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

Artikel 7. Garantie en Aansprakelijkheid

1. Met uitzondering van de goederen genoemd in artikel 5 lid 2, garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen gedurende 12 maanden na de levering daarvan. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het kosteloos herstellen of vervangen van de ondeugdelijke goederen mits door de opdrachtgever is gereclameerd conform artikel 5 en de reparatie en/of vervanging niet noodzakelijk is geworden door een ongeval, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van de zijde van opdrachtgever, elke andere oorzaak gelegen buiten het normale gebruik en/of manipulaties van opdrachtgever of derden aan de betreffende goederen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons. De goederen, die op grond van deze garantie voor vervanging of herstel in aanmerking komen, dienen op kosten van opdrachtgever op een door ons aan te geven adres in Nederland te worden afgeleverd.

2. De garantie van de door ons geleverde software is beperkt tot de overdracht bij klachten van onze rechten jegens onze leveranciers aan de opdrachtgevers.
3. Voorts zijn wij slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan door wanprestatie als gevolg van opzet of grove schuld onzerzijds. De schadevergoeding zal maximaal bedragen de som waarvoor de opdracht is aangenomen.
4. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst of de gevolgen daarvan.
5. Indien wij goederen van de opdrachtgever onder ons hebben, zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige beschadiging aan die goederen toegebracht of ontstaan, noch voor de daarmee eventueel verbonden gevolgen.

Artikel 8. Overmacht

Iedere van onze wil onafhankelijke omstandigheid, welke de nakoming van de overeenkomst belet of aanzienlijk bemoeilijkt, geldt voor ons als overmacht. In geval van overmacht kunnen wij naar onze keuze de nakoming van de overeenkomst opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de opdracht annuleren met dien verstande, dat in dat geval de opdrachtgever verplicht is aan ons het gedeelte van de prestatie dat is verricht, te betalen. De opdrachtgever heeft niet het recht, de overeenkomst te annuleren of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Zekerheidsstelling

1. Wij hebben te allen tijde het recht bij aangetekend schrijven van de opdrachtgever te verlangen, dat hij zekerheid stelt voor de in de toekomst aan ons verschuldigde bedragen. De opdrachtgever verplicht zich alsdan binnen acht dagen na ontvangst van bedoeld aangetekend schrijven de verlangde zekerheid te stellen.

2. Bij gebreke hiervan zijn wij gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat deze zekerheid is verstrekt, danwel de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te annuleren met dien verstande dat in dat geval de opdrachtgever verplicht is aan ons het gedeelte van de prestatie dat is verricht, te betalen, onverminderd door ons recht op schadevergoeding.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde goederen en rechten blijven ons eigendom zo lang wij nog enige vordering hebben uit hoofde van levering krachtens enige overeenkomst van reeds geleverde of nog te leveren zaken, danwel krachtens enige zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, danwel wij op de opdrachtgever nog enige vordering hebben wegens enig tekortschieten zijnerzijds in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Artikel 11. Tekeningen en documenten

Alle door ons ter beschikking gestelde tekeningen, schema’s, ontwerpen, publicaties en andere bescheiden blijven ons eigendom. De opdrachtgever staat er jegens ons voor in, dat deze bescheiden niet geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook ter beschikking of inzage aan derden worden gegeven. Opdrachtgever vrijwaart ons terzake van vorderingen welke derden eventueel kunnen doen gelden wegens gebruik door ons van tekeningen, schema’s, ontwerpen e.d.m., welke ons door de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.

Artikel 12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten, ook die welke buiten Nederland worden uitgevoerd, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en ons, ook al betreffen deze de enkele invordering van het aan ons verschuldigde, worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, onverminderd ons recht ons te wenden tot de overigens bevoegde rechter.

Bel mij terug

Uw naam *

Uw email *

Uw GSM nummer *